Vi beklager !

Det har oppstått en feil på siden. Prøv å oppdatere siden, eller prøv igjen senere.

Hvis du fortsetter å se denne feilmeldingen, kan du kontakte oss på hjelp@neumann.no

{{error.Id}}
{{error.Date}}

Neumann Bygg AS' standard salgs- og leveringsbetingelser for varekjøp

 1. PARTER
 2. I disse standard salgs- og leveringsbetingelsene ("Standard salgs- og leveringsbetingelser") er Neumann Bygg AS heretter benevnt "Selger" og Selgers kontraktsparter "Kjøper". Selger og Kjøper er i fellesskap benevnt "Partene".

 3. ANVENDELSE
 4. Standard salgs- og leveringsbetingelser er Selgers standard betingelser som kommer til anvendelse ved salg og levering av varer i den utstrekning ikke annet er ufravikelig bestemt i lov eller skriftlig avtalt mellom Partene. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser kommer ikke til anvendelse med mindre Selger skriftlig har godkjent slike betingelser. Dersom Kjøper er forbruker kommer de ufravikelige reglene i Lov av 21. juni 2002 nr. 34 om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) til anvendelse, jf. forbrukerkjøpsloven § 3. Med forbruker menes fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, jf. forbrukerkjøpsloven § 1.

 5. TILBUD OG AKSEPT AV TILBUD
 6. Ethvert tilbud fra Selger er basert på Standard salgs- og leveringsbetingelser. Ethvert tilbud fra Selger gjelder samlet leveranse av varene som er omfattet av tilbudet, og vilkårene i tilbud er kalkulert på grunnlag av slik samlet leveranse. Kjøper må akseptere mottatt tilbud i sin helhet for at Selger skal være bundet av tilbudet.

  Tilbud må aksepteres omgående og senest innen 14 kalenderdager etter dato for utsendelse med mindre annet fremgår av tilbudet. Dersom tilbudet ikke aksepteres innen fristen, bortfaller tilbudet. Tilbud blir først bindende ved skriftlig aksept, ordrebekreftelse eller påbegynt levering. Muntlige tilbud fra Selger blir først bindende når de skriftlig bekreftes av Selger.

  Selger vil normalt sende en ordrebekreftelse som bekrefter inngått avtale mellom Partene. Dersom Kjøper er av den oppfatning at ordrebekreftelsen inneholder feil, må innsigelser fremsettes umiddelbart. Dersom Kjøper ikke fremsetter innsigelser til ordrebekreftelsen umiddelbart, aksepterer Kjøper at bindende avtale er inngått på de vilkår som fremgår av ordrebekreftelsen.

 7. KONTRAKTSDOKUMENTER
 8. Er ikke annet avtalt, inngår følgende dokumenter i kontrakten, som gjelder i den rekkefølge de er angitt nedenfor: a) avtaledokument dersom slikt dokument er opprettet; b) Selgers ordrebekreftelse; c) Selgers tilbud; d) Kjøpers bestilling eller tilbuds-/konkurransegrunnlag; e) opplysninger i produktspesifikasjoner fra Selger eller tidligere salgsledd for så vidt slike må antas å ha innvirket på kjøpet

 9. LEVERING
 10. 5.1 Levering fra Selgers lager

  Dersom ikke annet er avtalt, skal varene holdes klare for henting på Selgers lager. Varene anses levert når de er overtatt av Kjøper.

  5.2 Levering fra leverandør

  Dersom det er avtalt, kan varene hentes hos den leverandør hvor ordren plasseres av Selger. Dette vil i så fall fremgå av Selgers ordrebekreftelse. Varene anses levert når de er overtatt av Kjøper. Skal levering skje fra Selgers leverandør, har ikke Selger ansvaret for forsinket levering.

  5.3 Sendekjøp

  Dersom det er avtalt at Selger skal sende varene til Kjøper, og annet ikke er avtalt mellom Partene, anses levering skjedd når varene blir overlevert til fraktøren som har påtatt seg transporten fra avsendingsstedet. Utfører Selger transporten selv, skjer levering først når varene overleveres til Kjøper. 

  5.4 Levering på angitt sted

  Dersom det er avtalt levering på angitt sted, skjer levering ved lossing på den avtalte mottakeradresse og losseplass. Kjøper skal sørge for egnet atkomstvei fra offentlig vei og for interne transportveier frem til losseplass. Kjøper er forpliktet til, i god tid før levering, å gi Selger nødvendige opplysninger om forholdene frem til og på leveringsstedet. Kjøper skal sørge for at forholdene er tilrettelagt slik at leveransene kan gjennomføres på angitt måte.

  5.5 Kjøpers varslingsplikt

  Dersom det er avtalt at Selger skal sørge for transport, skal Kjøper underrette Selger i god tid dersom transporten ikke kan gjennomføres slik Selger har angitt. Kjøper skal så snart som mulig underrette Selger om når og hvordan transporten kan gjennomføres. Dersom Kjøper ikke kan motta leveransen til avtalt tid, skal han underrette Selger om dette uten ugrunnet opphold. Kjøper bærer merkostnadene som Selger måtte påføres som følge av forhold Kjøper bærer risikoen for.

 11. RISIKO
 12. Risikoen for varene går over fra Selger til Kjøper når de er levert, jf. punkt 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 ovenfor. Blir varene ikke hentet eller mottatt til avtalt tid, og dette skyldes Kjøper eller forhold som Kjøper svarer for, går risikoen for varene over på Kjøper når varene er stilt til hans rådighet. Dersom Selger påtar seg å lagre varene på sitt lager for Kjøper utover opprinnelig avtalt leveringstidspunkt, går risikoen for varene over på Kjøper når varene er stilt til hans rådighet.
  Skal Kjøper hente varene på annet sted enn hos Selger, går risikoen over når leveringstiden er inne og Kjøper er kjent med at tingen er stilt til hans rådighet på leveringsstedet.

  Når risikoen for varene er gått over på Kjøper, plikter Kjøper fortsatt å betale kjøpesummen selv om varene deretter går tapt, skades eller reduseres i verdi som følge av hendelse som ikke skyldes forhold som Selger bærer risikoen for.

 13. KRAV TIL LEVERANSEN
 14. Varene skal oppfylle de krav som er angitt i kontrakten. Er kvalitetskrav ikke spesifikt angitt i kontrakten, gjelder slike kvalitetskrav som er vanlig for varer som brukes til tilsvarende formål. Varene skal tilfredsstille de krav i lover og forskrifter som gjaldt på avtaletidspunktet. Varene skal være pakket på forsvarlig måte for å sikre varene mot transportskade.

 15. BRUK AV UNDERLEVERANDØR
 16. Dersom annet ikke er avtalt, har Selger rett til å overlate leveringen av varene til underleverandør. Med mindre annet fremgår av Standard salgs- og leveringsbetingelser eller for øvrig er avtalt mellom Partene, endres ikke Selgers ansvar overfor Kjøper ved bruk av underleverandør.

 17. PRISER OG BETALING
 18. 9.1 Pris

  Pris som fremgår av tilbud fra Selger og pris som avtales mellom Partene er eksklusiv merverdiavgift. Dersom annet ikke fremgår av tilbud fra Selger eller er skriftlig avtalt mellom Partene, er prisene basert på at varene hentes på Selgers lager til avtalt tid, jf. punkt 5.1 ovenfor.

  Dersom varene ikke kan levers til avtalt tid iht. punkt 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 ovenfor, og dette beror på Kjøper eller forhold som Kjøper svarer for, plikter Kjøper å betale lagerleie iht. Selgers til enhver tids gjeldende satser for dette frem til varene er levert.

  Dersom varene ikke kan leveres innen 6 måneder etter avtalt tid iht. punkt 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 ovenfor, eller kostnaden for oppbevaring av varene overstiger verdien av varene, har Selger rett til å avhende varene. Dersom Kjøper har betalt for varene, har ikke Kjøper krav på å få tilbakebetalt det betalte beløpet. Dersom Kjøper ikke har betalt for varene, bortfaller ikke hans betalingsplikt.

  Prisene indeksreguleres per 1. april og 1. oktober med mindre annet fremgår av tilbud fra Selger eller er skriftlig avtalt mellom Partene.

  9.2 Faktura og betalingsfrist

  Med mindre annet er avtalt, fakturerer Selger etter at varene er levert, jf. punkt 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 ovenfor. Dersom risikoen har gått over på Kjøper før varene er levert til Kjøper, jf. punkt 6 ovenfor, kan Selger fakturere fra det tidspunktet risikoen har gått over på Kjøper. Dersom Partene har avtalt delleveranse, kan Selger fakturere etter at hver delleveranse er levert til Kjøper eller risikoen for delleveransen har gått over på Kjøper.

  Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, skal Kjøper betale innen 14 kalenderdager etter at han mottok faktura. Eventuelle innsigelser som Kjøper har til fakturaen må fremsettes senest innen betalingsfristen.

  9.3 Kjøpers tilbakeholdsrett

  Dersom Kjøper har krav som følge av Selgers kontraktsbrudd, kan han holde tilbake så mye av betalingen som dekker det spesifiserte kravet. For øvrig skal Kjøper betale uomtvistet beløp innen betalingsfristen.

  9.4 Forsinkelsesrente

  Ved forsinket betaling skal Kjøper betale forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

 19. RETTIDIG LEVERING OG FRISTFORLENGELSE
 20. Selger skal levere varene til avtalt tid. Tilsvarende gjelder ved delleveranser. Selger har krav på fristforlengelse dersom dette følger av Standard salgs- og leveringsbetingelser eller av kjøpsloven.

 21. SELGERS ANSVAR VED FORSINKELSE
 22. Selger er erstatningsansvarlig overfor Kjøper ved forsinket levering av varene med mindre Selger godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller overvinne følgene av. Ved forsinket underleveranse gjelder det samme, så langt ikke også underleverandøren eller annet tidligere salgsledd godtgjør slik hindring. Kjøper skal med rimelige tiltak begrense sitt tap. I den utstrekning Standard salgs- og leveringsbetingelser eller avtale mellom Partene ikke fastsetter avvikende bestemmelser, følger Selgers ansvar ved forsinket levering av bestemmelsene i kjøpsloven §§ 22 til 29 jf. § 67, dog slik at Selger ikke har ansvar for Kjøpers eventuelle tapte fortjeneste. Selgers erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset i henhold til punkt 14 nedenfor.

 23. MANGLER. SELGERS ANSVAR
 24. 12.1 Mangel
  Det foreligger mangel dersom varene på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med de krav som følger av kontrakten, og dette skyldes forhold som Selger svarer for.
  12.2 Selgers ansvar ved mangel
  Kjøper kan gjøre mangelsansvar gjeldende mot Selger såfremt han har reklamert i rett tid, jf. punkt 13.1 og 13.2 nedenfor. Kjøper skal med rimelige tiltak begrense sitt tap. I den utstrekning Standard salgs- og leveringsbetingelser eller avtale mellom Partene ikke fastsetter avvikende bestemmelser, følger Selgers ansvar for mangler av bestemmelsene i kjøpsloven §§ 30 til 40 jf. § 67, dog slik at Selger ikke har ansvar for Kjøpers eventuelle tapte fortjeneste. Selgers erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset i henhold til punkt 14 nedenfor.
  12.3 Produktansvar
  Selger har ikke produktansvar, med mindre slikt ansvar følger av de ufravikelige bestemmelsene i lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar (produktansvarsloven).

 25. MOTTAKSKONTROLL. REKLAMASJONSFRISTER
 26. 13.1 Kjøpers mottakskontroll. Reklamasjon

  Kjøper skal ved mottak av varene umiddelbart kontrollere at det er samsvar mellom mottatte varer og følgeseddel og i rimelig grad foreta en kvalitetskontroll av varene. Videre skal Kjøper foreta utpakkingskontroll i samsvar med god praksis. Eventuelle avvik eller synlige skader skal så langt det er mulig angis på følgeseddel eller fraktbrev. Kjøper taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom han ikke varsler Selger uten ugrunnet opphold om mangel som han har oppdaget eller burde ha oppdaget ved kontrollen.

  13.2 Senere reklamasjon

  Kjøper skal varsle om mangler som han oppdager senest innen 14 kalenderdager etter at han har eller burde ha oppdaget den, og før varene tas i bruk. Dersom Kjøper ikke varsler innen denne fristen, taper han retten til å fremsette krav på grunn av dette.

  Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende mot Selger senere enn 1 år etter leveringen. Ved delleveranser regnes fristens utgangspunkt fra levering av hver enkelt delleveranse, såfremt det er mulig å sannsynliggjøre hvilken delleveranse reklamasjonen gjelder. Dersom det ikke er mulig å sannsynliggjøre dette, regnes fristens utgangspunkt fra levering av siste delleveranse.

  13.3 Spesifikasjon av manglene og varsel om retting, omlevering eller heving

  Kjøpers reklamasjon skal inneholde nødvendige opplysninger om/dokumentasjon av den påberopte mangelen for at Selger kan ta stilling til reklamasjonen. Kjøper skal samtidig gjøre gjeldende sitt krav overfor Selger. Kjøper taper sitt krav på retting, omlevering eller heving dersom han ikke varsler Selger om kravet samtidig med reklamasjonen eller innen rimelig tid deretter.

 27. ANSVARSBEGRENSNING
 28. Selgers eventuelle erstatningsansvar under kontrakten er under enhver omstendighet oppad begrenset til den summen Kjøper skal betale for varene i henhold til ordrebekreftelsen. Selgers ansvar for mangler omfatter ikke skade på annet enn de solgte varene.

 29. SALGSPANT
 30. Selger har salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen, inklusive eventuelle lagerleiekostnader og transportkostnader, renter og omkostninger i sin helhet er betalt.

 31. ENDRING AV BESTILLING
 32. Eventuelle endringer av leveransen skal avtales skriftlig mellom Partene, herunder i hvilket omfang prisen skal justeres som følge av endringene. Ved endringer har Selger krav på nødvendig fristforlengelse med leveringen.

 33. AVBESTILLING
 34. Kjøper har rett til å avbestille varer som ikke er levert. Ved avbestilling har Selger krav på erstatning for det økonomiske tapet som han lider som følge av avbestillingen, jf. kjøpsloven kapittel X.

 35. EMBALLASJE
 36. Emballasje tas ikke i retur med mindre dette er skriftlig avtalt mellom Kjøper og Selger. Dersom det avtales retur av emballasje, kan det avtales nærmere betingelser for returen.

 37. RETUR AV VARER
 38. Varer kan kun returneres etter skriftlig avtale mellom Kjøper og Selger. Det kan bare avtales retur av lagerførte varer. Dersom det avtales retur av varer, kan det avtales nærmere betingelser for returen. Ved retur av varer skal Kjøper betale 15 % av prisen for de varene som skal returneres i returomkostninger, dersom ikke høyere returomkostninger er skriftlig avtalt mellom Partene. Kjøper skal i tillegg betale kostnader for eventuell transport av varene som returneres.

 39. TVISTER
 40. Tvister mellom Partene som springer ut av kontraktsforholdet skal søkes løst i minnelighet. Tvister mellom Partene som ikke løses i minnelighet, avgjøres ved ordinær rettergang. Selgers verneting anses som avtalt verneting for alle søksmål som måtte springe ut av kontraktsforholdet.